X

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. Używamy cookies również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.

w koszyku: 0 wartość: 0,00 zł Zobacz koszyk
WYPRZEDAŻ do 80% - sprawdź aktualną ofertę
Moja przechowalnia | Moje zamówienia
Jesteś tutaj: 
Strona główna / Regulamin
Kontakt
tanieplytki.pl email sklep@tanieplytki.pl
tanieplytki.pl skype 044 736 39 31
tanieplytki.pl skype 044 736 39 32
Filtr produktów
Kategoria
Cena
od: do:
Regulamin


 

Regulamin Sklepu Internetowego

Tanieplytki.pl
 
 
Warunki Ogólne
 
§1
1.      Właścicielem sklepu internetowego Tanieplytki.pl jest FH JACEK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Opocznie, ul. Inowłodzka 30; KRS  0000382551 (Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS), NIP 7681826850, REGON 101063494 zwana dalej dla potrzeb niniejszego regulaminu "sklepem Tanieplytki.pl”.
2.      Sklep Tanieplytki.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem elektronicznym: www.tanieplytki.pl
3.      Dla realizacji niniejszego regulaminu ilekroć jest w nim mowa o formie pisemnej wystarczy by którakolwiek ze Stron złożyła drugiej stronie oświadczenie w formie faksu z czytelnym podpisem lub w formie maila wysłanego z adresu mailowego podanego w formularzu rejestracyjnym, chyba że regulamin wyraźnie zastrzega iż forma pisemna wymagana dla danego oświadczenia woli zachowana jest tylko i wyłącznie wskutek przesłania listem poleconym pisma na adres Strony. Za datę (moment) otrzymania przez stronę przeciwną tak złożonego oświadczenia woli przyjmuje się
a.   datę (moment) wprowadzenie wiadomości (e-maila) do sieci (np. Internet)
b.   datę wysłania faksu, jeżeli strona wysyłająca dysponuje potwierdzeniem wysłania
4.      Integralną częścią niniejszego regulaminu są :
a. Załącznik nr 2. " wzór zgłoszenia reklamacyjnego "
b. Wzór Oświadczenia o odstąpieniu przez Klienta od umowy
 
 
§2
1.      Wszystkie wymienione na stronie sklepu internetowego produkty, nazwy oraz znaki towarowe są użyte w celach identyfikacji określonego produktu i są zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli, toteż ich kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w innych celach przez użytkowników strony sklepu Tanieplytki.pl jest zabronione
 
§3
1.        Prezentowane towary i cenniki znajdujące się na stronie internetowej sklepu „Tanieplytki.pl” nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, są tylko i wyłącznie zaproszeniem do składania ofert
2.        Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach w sklepie Tanieplytki.pl.
3.        Sklep Tanieplytki.pl mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne i opisy pochodzące ze stron internetowych producentów nie zawierają braków lub błędów.
4.        Rozbieżności wymienione w pkt 2 i 3 nie są podstawą jakichkolwiekk roszczeń wobec Sklepu Tanieplytki.pl w szczególności nie są podstawą do żądania wymiany towaru na inny na koszt sklepu Tanieplytki.pl.
 
 
 
§4
1.      Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż nowego, oryginalnie zapakowanego asortymentu jakim są płytki i dekoracje ceramiczne.
2.      Dekoracje ceramiczne sprzedawane są na sztuki chyba że co innego wynika z karty towaru umieszczonej na stronie internetowej sklepu Tanieplytki.pl.
3.      Płytki ceramiczne sprzedawane są na opakowania (kartony) chyba że co innego wynika z karty towaru umieszczonej na stronie internetowej sklepu Tanieplytki.pl
4.      Jeżeli Klient zamówi taką ilość towarów o których mowa w pkt 3 której nie da się przeliczyć na pełne opakowania, ilość ta zostanie zaokrąglona do pełnych kartonów w górę.
5.      Szczegółowy spis produktów i ich ceny jednostkowe znajdują się na stronie internetowej sklepu Tanieplytki.pl. Podane tam ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami obowiązującej chwili składania zamówienia.
6.      Wskazane w pkt 5 ceny nie obejmują opłat dodatkowych jakie zobowiązany jest ponieść Klient na mocy niniejszego Regulaminu, w szczególności nie obejmują kosztów transportu zamówionych towarów do miejsca wskazanego przez Klienta, kosztów transferu środków pieniężnych na konto bankowe sklepu Tanieplytki.pl, kosztów zawarcia umów kredytowych, chyba że co innego wynika z postanowień regulaminu lub załączników do niego. Szczegółowy wykaz opłat dodatkowych oraz ich bieżąca wysokość znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu „Koszty dodatkowe związane z realizacją zamówień w sklepie Tanieplytki.pl”
7.      Opłaty dodatkowe wskazane w pkt 6 będą przez sklep Tanieplytki.pl według swego wyboru wliczone w cenę zamawianych przez Klienta towarów lub wyodrębnione jako dodatkowa jedna lub kilka pozycji na dokumencie potwierdzającym dokonanie transakcji sprzedaży.
8.      Jeżeli po złożeniu zamówienia, a przed otrzymaniem towaru, stawka podatku VAT ulegnie zmianie Klient obowiązany jest do zapłaty ceny brutto uwzględniającej nową stawkę podatku VAT.
9.      Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta chyba że Klient nie potwierdzi zamówienia w ciągu 48 godzin od wysłania do niego linku aktywacyjnego lub sklep Tanieplytki.pl mimo potwierdzenia zamówienia przez Klienta nie posiada już partii towarów objętej tą ceną.
10.  W sytuacji wskazanej w pkt 8 Sklep Tanieplytki.pl w miarę możliwości zobowiązuje się do kontaktu z Klientem celem potwierdzenia zamówienia lub ustalenia nowej ceny na towary znajdujące się w zamówieniu.
 
 
Rejestracja w sklepie Tanieplytki.pl i ochrona danych osobowych
 
§5
1.      Każdy użytkownik (Klient) może dokonać rejestracji na stronie sklepu Tanieplytki.pl zakładając swoje konto poprzez wypełnienie stosownego formularza i podanie wymaganych w formularzu danych.
2.      Rejestracja konta użytkownika jest dobrowolna oraz bezpłatna.
3.      Konto użytkownika może zostać zablokowane przez Administratora lub usunięte bez wcześniejszego uprzedzenia jeżeli Administrator stwierdzi jednostronnie:
- złamanie postanowień niniejszego Regulaminu przez użytkownika,
- działanie użytkownika naruszające normy prawa powszechnie obowiązującego
- działanie użytkownika sprzeczne z dobrymi obyczajami
4.      Usunięcie konta użytkownika powoduje usunięcie wszystkich podanych przez niego danych poza danymi które muszą pozostać w bazie, gdy użytkownik dokonał transakcji zakupu towarów oferowanych w sklepie Tanieplytki.pl.
5.      Użytkownik (Klient) który nie dokonał rejestracji swojego konta może dokonywać w sklepie Tanieplytki.pl zakupów towarów, ale będzie każdorazowo musiał wypełnić formularz podając wymagane dane do realizacji transakcji zakupu.
 
§6
1.      Dane osobowe podane w formularzach rejestracyjnych na stronie sklepu Tanieplytki.pl są przetwarzane przez FH JACEK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Opocznie w celach realizacji zamówienia (umowy sprzedaży) na co Klient wyraża bezwarunkową zgodę poprzez ich podanie.
2.      Podając dane osobowe, o których mowa w pkt 1, Klient wyraża bezwarunkową zgodę na:
a.   przetwarzanie danych przez FH JACEK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Opocznie w celach marketingowo-promocyjnych
b.   przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep Tanieplytki.pl  oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Tanieplytki.pl
zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
3.      Podając dane osobowe , o których mowa w pkt 1, Klient wyraża bezwarunkową zgodę na otrzymywanie korespondencji reklamowej, handlowej i innej jaka jest związana z bieżącym jak i przyszłym funkcjonowaniem sklepu Tanieplytki.pl i FH JACEK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Opocznie w formie elektronicznej na podany w formularzach adres mailowy oraz w formie papierowej na podany adres zamieszkania bądź adres do korespondencji.
4.      Klient sklepu Tanieplytki.pl wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie, rozpowszechnianie, publikowanie, kopiowanie, modyfikowanie przez właściciela strony pod którą działa sklep Tanieplytki.pl wszelkich, poza danymi osobowymi, informacji zamieszczonych przez niego na stronie sklepu Tanieplytki.pl, a w szczególności nick-ów, opinii, wypowiedzi i innych materiałów.
5.      Każdemu Klientowi przysługuje prawo wglądu w zgromadzone przez sklep Tanieplytki.pl jego dane osobowe, prawo ich przeglądania i poprawiania oraz prawo do wniesienia pisemnego żądania o zaprzestanie wykorzystywania jego danych osobowych do celów określonych w pkt 2 i 3.
6.      Żądanie o którym mowa w pkt 5 wymaga dla swej skuteczności wysłania listem poleconym na adres siedziby sklepu Tanieplytki.pl.
 
Zamówienia
 
§7
Zamówienie w sklepie Tanieplytki.pl może złożyć:
1.      osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terytorium RP, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
2.      każda osoba prawna,
3.      jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają zdolność do czynności prawnych zwana dalej "Kupującym".
z zastrzeżeniem, iż Sklep Tanieplytki.pl realizuje zamówienia jedynie, gdy miejsce dostawy znajduje się na terytorium RP.
 
 
§8
1.      Zamówienie złożone w sklepie Tanieplytki.pl nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
§9
1.      Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje nie później niż w następnym dniu roboczym maila z linkiem aktywacyjnym.
2.      Klient obowiązany jest do potwierdzenia zamówienia w terminie 48 godzin od momentu jego wysłania przez sklep Tanieplytki.pl poprzez kliknięcie na link aktywacyjny.
3.      W przypadku nie wykonania postanowień pkt 2 zamówienie Klienta zostaje anulowane, chyba że sklep Tanieplytki.pl potwierdzi Klientowi ważność zamówienia.
4.      Kliknięcie na link aktywacyjny powoduje akceptację postanowień niniejszego regulaminu i z chwilą otrzymania potwierdzenia przez sklep Tanieplytki.pl dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów znajdujących się na zamówieniu, na warunkach i po cenach określonych w zamówieniu, chyba że sklep Tanieplytki.pl
- nie posiada już na stanach magazynowych towaru w cenie wskazanej na zamówieniu
- z przyczyn niezależnych od sklepu (np. z powodu braku towarów w magazynie producenta) nie jest możliwe dostarczenie Klientowi towarów znajdujących się na zamówieniu
- zachodzą przypadki działania siły wyższej uniemożliwiającej realizację zamówienia
- zachodzą przypadki wskazane w § 13 pkt 1 uzasadniające pobranie od Klienta zadatku
5.      O zaistnieniu okoliczności o których mowa w pkt 4 sklep Tanieplytki.pl informuje pisemnie Klienta niezwłocznie po powzięciu takiej wiadomości. Wysłanie informacji zwalnia sklep Tanieplytki.pl z jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Klienta z uwagi na niezawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w zamówieniu.
6.      W przypadkach w których nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży z uwagi na to iż sklep Tanieplytki.pl nie posiada na stanach magazynowych towaru w cenie wskazanej na zamówieniu do zawarcia umowy konieczna jest ponowna akceptacja nowej ceny przez Klienta wyrażona w formie pisemnej.
7.      W przypadkach wskazanych w § 13 pkt 1 do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą dokonania przez Klienta wpłaty zadatku na zamówione towary.
 
 
Płatności
 
§10
1.      Klient składając zamówienie w sklepie Tanieplytki.pl, przed potwierdzeniem zamówienia może wybrać następujące sposoby zapłaty za zamówione towary:
a.   przelewem tradycyjnym na wskazany rachunek bankowy sklepu Tanieplytki.pl (przedpłata)
b.   płatność przy odbiorze (pobranie) - ze względu na dodatkowe koszty, do wartości zamówienia doliczana jest opłata w wysokości określonej w załączniku nr 2 „Koszty dodatkowe związane z realizacją zamówień w sklepie Tanieplytki.pl”
2.      Późniejsza zmiana wybranego sposobu płatności możliwa jest tylko po wyrażeniu na to pisemnej zgody przez sklep Tanieplytki.pl oraz po ponownym przeliczeniu opłat dodatkowych należnych dla sklepu z tego tytułu lub po ponownym przeliczeniu cen za zamawiane towary uwzględniającym nowy wybrany przez Klienta sposób płatności.
 
§11
1.      W przypadku, gdy Klient zdecyduje się zapłacić za zamówiony towar wybierając jako formę płatności przelew na konto zobowiązany jest nie wpłacać pieniędzy na konto sklepu Tanieplytki.pl do momentu otrzymania od sklepu Tanieplytki.pl drogą mailową faktury pro forma i wyraźnej prośby o dokonanie płatności.
2.      Do dokonania płatności w formach wskazanych w pkt 1 Klient jest zobowiązany dopiero po przesłaniu do Klienta na wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres mailowy faktury pro forma z określoną ostatecznie należnością sklepu Tanieplytki.pl za zamówione towary. Do faktury pro forma sklep dołączy wyraźną prośbę o dokonanie przelewu – płatności.
3.      Przesłanie do Klienta informacji o której mowa w pkt 2 oznacza, iż towar zamówiony został skompletowany i jest gotowy do wysłania pod wskazany adres pod warunkiem, iż sklep Tanieplytki.pl otrzyma w terminie wskazanym w pkt 4 środki pieniężne na wskazany w fakturze pro forma rachunek bankowy.
4.      Brak zapłaty kwoty o której mowa w pkt 2 w terminie 7 dni od daty wysłania maila z prośbą o zapłatę powoduje anulowanie zamówienia.
5.      W razie wątpliwości przyjmuje się iż zapłata ww kwoty nastąpiła w chwili uznania rachunku bankowego sklepu Tanieplytki.pl
6.      Płatności zrealizowane bez zachowania postanowień pkt 1 – 5 traktowane są przez sklep Tanieplytki.pl jako wpłaty nienależne i podlegają zwrotowi na rachunek z którego zostały wysłane.
7.      Przelew zwrotny środków w przypadku wskazanym w pkt 6 nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wpływu kwot nienależnych na konto sklepu.
8.      Jeżeli identyfikacja rachunku z którego środki zostały wysłane jest niemożliwa lub poważnie utrudniona sklep Tanieplytki.pl zwróci środki pieniężne w terminie 14 dni od daty doręczenia listem poleconym wezwania do zwrotu środków na wskazany rachunek bankowy wraz z podaniem szczegółów transakcji umożliwiających jednoznaczną identyfikację właściciela tych środków, w szczególności numeru zamówienia, daty złożenia etc.
9.      Pozostawanie środków pieniężnych w gestii sklepu Tanieplytki.pl przelanych na rachunek bankowy sklepu bez zachowania warunków zawartych w pkt 1 – 5 nie upoważnia Klienta do żądania jakiegokolwiek naprawienia szkody z tego tytułu w szczególności nie uprawnia do dochodzenia jakichkolwiek odsetek.
10.  Kwoty otrzymane przez sklep Tanieplytki.pl z zachowaniem postanowień pkt 1 – 5 są traktowane w razie wątpliwości jako zadatek Klienta na poczet wykonania zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży (w szczególności obowiązek odbioru zamówionego towaru i zapłaty za niego przez Klienta), a nie jako zapłata należności za sprzedany towar chociażby zadatek obejmował 100% ceny sprzedaży ustalonej w zamówieniu. Sklep Tanieplytki.pl potwierdza wpłatę zadatku fakturą zaliczkową wystawioną zgodnie z obowiązującymi w przepisach podatkowych terminami
11.  Z chwilą dostarczenia Klientowi zamówionego towaru zadatek zapłacony przez Klienta podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży którą Klient zobowiązany jest zapłacić do Sklepu Tanieplytki.pl za sprzedany towar. Zaliczenie zadatku na poczet ceny sprzedaży Sklep Tanieplytki.pl dokumentuje wystawiając fakturę końcową potwierdzającą dokonaną dostawę towaru do Klienta
 
 
 
 
 
§12
1.      W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy towar zamówiony przez Klienta wymaga jego indywidualnego zamówienia u producenta lub nie znajduje się na stanach magazynowych sklepu Tanieplytki.pl, sklep może żądać od Klienta niezależnie od wybranej przez niego w zamówieniu formy płatności dokonania przedpłaty na zamówiony towar.
2.      Kwota o której mowa w pkt 1 traktowana jest jako zadatek zabezpieczający wykonanie umowy sprzedaży przez Klienta
 
 
Realizacja zamówienia
 
§13
1.      Sklep Tanieplytki.pl realizuje zamówienia zawsze jednorazowo - poprzez jednorazową wysyłkę kurierską całości zamówionego towaru chyba że co innego wynika z indywidualnych ustaleń pomiędzy sklepem a Klientem. Ustalenia te dla swej ważności wymagają formy pisemnej i muszą zawierać postanowienia o pokryciu przez Klienta dodatkowych kosztów transportu powstałych wskutek podziału zamówienia na części.
2.      Sklep Tanieplytki.pl przystępuje do realizacji (kompletacji) zamówienia natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia o którym mowa w §9 pkt 4 z zastrzeżeniem postanowień §9 pkt. 2 - 3
3.      Jeżeli zachodzi przypadek określony w §9 pkt 6 sklep Tanieplytki.pl przystąpi do kompletacji zamówienia dopiero po ponownej akceptacji nowej ceny dokonanej przez Klienta w formie pisemnej
4.      Jeżeli nie jest możliwa kompletacja zamówienia Klienta z przyczyn niezależnych od sklepu Tanieplytki.pl (np. z powodu braków na magazynie u producenta) określonych w §9 pkt 5 sklep Tanieplytki.pl prześle Klientowi niezwłocznie po powzięciu takiej wiadomości informację w formie pisemnej.
5.      Jeżeli w trakcie kompletacji okaże się, iż z przyczyn technicznych, zasad prawidłowego pakowania towaru zapobiegającego uszkodzeniom w transporcie, nie jest możliwe wysłanie do Klienta całości zamówienia na ustalonej w zamówieniu ilości palet (paczek) Sklep Tanieplytki.pl pisemnie informuje o tym fakcie Klienta.
6.      W przypadku wskazanym w pkt 5 dalsza kompletacja jest możliwa po wyrażeniu zgody przez Klienta na obciążenie go dodatkowymi kosztami transportu w wysokości określonej przez sklep Tanieplytki.pl zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu „Koszty dodatkowe związane z realizacją zamówień w sklepie Tanieplytki.pl
7.      Brak odpowiedzi Klienta na informację o której mowa w pkt 5 w terminie 7 dni od daty przesłania Klientowi pisemnej informacji traktowana jest jako rezygnacja z zamówienia.
8.      Pisemny brak zgody Klienta na obciążenie dodatkowymi kosztami o których mowa w pkt 6 powoduje skompletowanie zamówionego towaru na takiej ilości palet (paczek) jak w pierwotnym zamówieniu ale zwalnia sklep Tanieplytki.pl z odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie. Tym samym Klient traci prawo reklamacji uszkodzonego towaru jeżeli uszkodzenie powstało w transporcie wskutek niewłaściwego ułożenia towarów.
 
§14
1.      Czas kompletacji i dostarczenia zamówionego towaru podany na stronie sklepu Tanieplytki.pl przy poszczególnych towarach ma charakter orientacyjny. Sklep Tanieplytki.pl mimo dołożenia należytej staranności może nie dochować tak określonego terminu.
2.      Jeżeli zamówienie Klienta składa się z towarów, których podany orientacyjny czas kompletacji jest różny, przyjmuje się, iż czas kompletacji całego zamówienia wynosi tyle, ile wynosi najdłuższy z podanych czasów kompletacji.
3.      Przekroczenie czasu kompletacji, o którym mowa w pkt 1 i 2, nie rodzi po stronie sklepu Tanieplytki.pl żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej, ani nie może być powodem odstąpienia od umowy przez Klienta z zastrzeżeniem pkt 4 i 5.
4.      Tanieplytki.pl jest zobowiązany poinformować jednak każdorazowo Klienta pisemnie, jeżeli przewidywany czas kompletacji zamówienia przekroczy czas określony na stronach o co najmniej 14 dni
5.      Jeżeli jednak przekroczenie czasu kompletacji, o którym mowa w pkt 1, wyniesie więcej niż 21 dni Klient ma prawo od zawartej umowy sprzedaży odstąpić.
 
 
Dostawa przesyłki i odbiór osobisty
 
§15
1.      Po skompletowaniu zamówienia Klienta towar
a.   może być przez Klienta odebrany osobiście w siedzibie sklepu Tanieplytki.pl znajdującej się w Opocznie przy ul. Inowłodzkiej 30 lub
b.   jest dostarczany Klientowi za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej DB Schenker lub innej wg wyboru sklepu Tanieplytki.pl, zwanej dalej Kurierem, wykonującej odpłatnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz sklepu Tanieplytki.pl przewóz towarów do jego Klientów na wskazany przez Klienta adres dostawy
z zastrzeżeniem pkt 2 i 3
2.      Wysyłka towaru lub odbiór osobisty jest możliwy tylko gdy spełnione są następujące warunki:
- w przypadku wyboru formy płatności przelew tradycyjny – kwota zadatku zabezpieczającego wykonanie umowy przez Klienta wpłynęła no konto sklepu w kwocie zgodnej z fakturą pro forma o której mowa w §11 pkt 1 i 2
- w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem – po spełnieniu warunków określonych w §9 pkt 1 i 2
3.      Dostawa towaru następuje po telefonicznym lub pisemnym uzgodnieniu przez sklep Tanieplytki.pl terminu wysyłki zamówionego towaru.
 
 
 
§16
1.      Ceny prezentowane przez sklep Tanieplytki.pl przy oferowanych towarach nie obejmują kosztów transportu zamówionych towarów w miejsce dostawy wskazane przez Klienta.
2.      Klient obowiązany jest pokryć koszty transportu w kwotach wskazanych w niniejszym Regulaminie lub załączniku nr 1 do Regulaminu „Koszty dodatkowe związane z realizacją zamówień w sklepie Tanieplytki.pl” chyba że co innego wynika z tych dokumentów.
 
§17
1.      Przesyłki dostarczane są przez Kuriera w dniach roboczych po uprzednim telefonicznym kontakcie z Klientem celem ustalenia godziny dostarczenia.
2.      Klient obowiązany jest dostosować się do ustaleń z Kurierem określających termin oraz godzinę dostarczenia zamówienia pod wskazany adres i odebrać przesyłkę osobiście lub zapewnić jej odbiór przez osobę upoważnioną, po uprzednim kontakcie ze sklepem Tanieplytki.pl.
3.      Kurier nie wnosi towaru do domu i lokalu Klienta. Klient obowiązany jest tą czynność wykonać własnym staraniem i na własne ryzyko.
4.      Odbierający przesyłkę obowiązany jest posiadać przy sobie dowód osobisty celem jego okazania kurierowi i wpisania w list przewozowy.
5.      Jeżeli Kurier nie zastanie Klienta pod adresem dostawy mimo wcześniejszego telefonicznego poinformowania Klienta, awizuje przesyłkę i wskazuje miejsce, gdzie Klient może ją odebrać.
6.      Przesyłkę awizowaną Klient zobowiązany jest odebrać na własny koszt i własnym staraniem w terminie 2 dni roboczych od daty wystawienia awizo. Po upływie tego terminu następuje anulowanie zamówienia, a kosztami zwrotu przesyłki do magazynów sklepu Tanieplytki.pl oraz ewentualnymi kosztami składowania przesyłki przez Kuriera obciążany zostaje Klient z zastrzeżeniem pkt 7
7.      Jeżeli Klient żąda ponownej dostawy przesyłki obowiązany jest do pokrycia kosztów ponownego dostarczenia przesyłki w kwocie wskazanej w załączniku nr 1 do regulaminu „Koszty dodatkowe związane z realizacją zamówień w sklepie Tanieplytki.pl” oraz ewentualnych kosztów składowania przesyłki przez Kuriera.
8.      Ponowna dostawa o której mowa w pkt 7 może nastąpić po wyrażeniu na nią zgody przez sklep Tanieplytki.pl i po wpływie odpowiedniej kwoty na konto sklepu.
9.      Odbierając przesyłkę, Klient zobowiązany jest złożyć czytelny podpis na liście przewozowym, wpisać numer swojego dowodu osobistego, jeżeli stan zewnętrzny przesyłki i jej zawartość nie budzą jego wątpliwości, z zachowaniem postanowień §19.
10.  Sklep Tanieplytki.pl może uzależnić wysyłkę zamówionego towaru od ustanowienia przez Klienta kaucji na koszty transportu powrotnego do magazynów sklepu jeżeli Klient mimo kontaktu ze strony Kuriera przesyłki nie odbierze.
11.  Kaucja zabezpiecza odbiór zamówionego towaru przez Klienta i podlega wpłacie na rachunek bankowy sklepu Tanieplytki.pl przed wydaniem towaru Kurierowi.
12.  Jeżeli Klient nie odbierze przesyłki w trybie opisanym w §18 pkt 1 – 8 kaucja ulega przepadkowi na rzecz sklepu Tanieplytki.pl bez informowania Klienta o tym fakcie. W pierwszej kolejności sklep pokrywa z niej koszty transportu powrotnego przesyłki do swoich magazynów.
13.  Jeżeli Klient odbierze przesyłkę dla której ustanowiono zabezpieczenie w postaci kaucji sklep Tanieplytki.pl obowiązany jest zwrócić kaucję Klientowi w terminie 3 dni roboczych od daty, kiedy dowiedział się, iż Klient przesyłkę odebrał.
 
§18
1.      Klient po otrzymaniu przesyłki sprawdza stan przesyłki (ew. uszkodzenia) i zgodność jej zawartości z dokumentem przewozowym oraz handlowymi dołączonymi do przesyłki (zamawiane towary i ich ilości). Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki muszą być opisane w protokole niezgodności lub na liście przewozowym w obecności kuriera i opatrzone jego podpisem, z zastrzeżeniem punktów 3 - 5.
2.      Niezachowanie postanowień pkt 1 powoduje utratę przez Klienta wszelkich roszczeń reklamacyjnych dotyczących tej przesyłki w zakresie wad jakie Klient przy dołożeniu należytej staranności, mógł wykryć przyjmując i badając przesyłkę w sposób określony w niniejszym regulaminie.
3.      W przypadku towarów dostarczonych na paletach należy obejrzeć je z zewnątrz, czy paleta lub pudełka nie zostały uderzone, a opakowanie nie posiada zewnętrznych uszkodzeń.
4.      Jeżeli stan wizualny przesyłki paletowej nie budzi zastrzeżeń Klient w liście przewozowym wpisuje: „Towar przyjęto warunkowo bez sprawdzenia. Nie stwierdzono zewnętrznych uszkodzeń.”
5.      Dokładne sprawdzenie zawartości palety i wnętrza opakowań zbiorczych znajdujących się na tej palecie Klient zobowiązany jest dokonać w terminie 2 dni od daty dostawy (kontrola szczegółowa).
6.      Jeżeli stan przesyłki po kontroli szczegółowej budzi zastrzeżenia, Klient obowiązany jest niezwłocznie po kontroli, nie później niż 2 dni od daty dostawy, złożyć do sklepu Tanieplytki.pl zgłoszenie reklamacyjne z zachowaniem zasad wskazanych w §20.
7.      Rozpatrując reklamację o której mowa w pkt 6 sklep Tanieplytki.pl może żądać od Klienta zdjęć uszkodzonego towaru oraz innych danych pozwalających rozpatrzyć reklamację Klienta, ale również pozwalających sklepowi Tanieplytki.pl dojść roszczeń przysługujących mu od Kuriera uszkodzonego towaru na podstawie umów zawartych pomiędzy sklepem a Kurierem.
8.      Brak współdziałania Klienta ze sklepem Tanieplytki.pl, w zakresie żądań sklepu Tanieplytki.pl kierowanych do Klienta, o których mowa w pkt 7, w szczególności niewykonanie poleceń sklepu w terminie 7 dni od daty ich przesłania w formie pisemnej Klientowi, uważa się za rezygnację Klienta z roszczeń reklamacyjnych.
 
§19
1.      Odbiór osobisty towaru możliwy jest w magazynie sklepu Tanieplytki.pl będącym magazynem FH JACEK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Opocznie ul. Inowłodzka 30 po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru.
2.      W przypadku odbioru osobistego, Klient obowiązany jest sprawdzić odbierany towar pod względem ilościowym i jakościowym w momencie wydania go z magazynów sklepu Tanieplytki.pl.
3.      Brak zastrzeżeń ilościowych i jakościowych Klienta, co do odbieranych osobiście zamówionych towarów w momencie wydania ich z magazynów sklepu Tanieplytki.pl powoduje utratę przez Klienta wszelkich roszczeń reklamacyjnych dotyczących tych towarów w zakresie wad, jakie Klient, przy dołożeniu należytej staranności, mógł wykryć przyjmując i badając te towary.
4.      W chwili odbioru na Klienta przechodzi ryzyko uszkodzenia lub przypadkowej utraty zamawianych towarów.
5.      W przypadku odbioru towarów osobiście przez Klienta w magazynach sklepu Tanieplytki.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu towaru do miejsce zamieszkania Klienta.
 
 
Reklamacje, Niezgodność towaru z umową
 
§20
1.      Klient może złożyć reklamację na dostarczony przez sklep Tanieplytki.pl towar z zachowaniem terminów i zasad opisanych w innych częściach regulaminu lub wskazanych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli towar posiada wady uniemożliwiające zgodne z jego przeznaczeniem wykorzystanie.
2.      Sklep Tanieplytki.pl nie odpowiada za wady towaru opisane w pkt 1 jeżeli:
a.   Klient nie zachował procedury opisanej w §18 dotyczącej sprawdzenia i odbioru przesyłki od kuriera, a wada polega na mechanicznym uszkodzeniu dostarczonych elementów
b.   Klient nie dochował obowiązku określonego w §18 pkt 5 (kontrola szczegółowa przesyłki), a wada polega na mechanicznym uszkodzeniu dostarczonych elementów lub też dostarczony towar ma wadę, którą Klient byłby w stanie wykryć gdyby należycie zbadał rzecz dostarczoną przez sklep Tanieplytki.pl
c.   Klient nie sprawdził towaru przy odbiorze osobistym zgodnie z zasadami określonymi w §19 a wada polega na mechanicznym uszkodzeniu zakupionych elementów
d.   Klient nie sprawdził i nie porównał dostarczonego towaru pod względem odcienia, koloru, kalibracji, wymiaru, daty produkcji i innych parametrów dostarczonych elementów przed ich zamontowaniem lub innym trwałym połączeniem z podłożem.
e.   Klient nie posiada dowodu zakupu reklamowanego towaru w sklepie Tanieplytki.pl
3.      Reklamacje złożone przez Klienta będącego Konsumentem tzn. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową podlegają rygorom ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002. W pozostałych przypadkach znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw powszechnie obowiązujących.
4.      Klient wyraża zgodę aby wszelka korespondencja dotycząca skutecznie złożonych i rozpatrywanych przez sklep Tanieplytki.pl reklamacji oraz korespondencja dotycząca skutecznie złożonej i rozpatrywanej przez sklep Tanieplytki.pl reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową była przesyłana na adres e-mail Klienta wskazany podczas składania zamówienia. Przyjmuje się iż wysłanie poczty e-mail na adres, o którym mowa w zdaniu poprzednim uważa się za skuteczne doręczenie w momencie wprowadzenia wiadomości do sieci (np. Internet).
5.      Sklep Tanieplytki.pl może według swego wyboru zrezygnować w całości lub w części z zasad opisanych w pkt 4 i stosować tryb rozpatrywania reklamacji tradycyjny związany z wysyłaniem Klientowi pism listem poleconym.
 
 
Gwarancja
§21
1.      Towary umieszczone na stronach sklepu Tanieplytki.pl objęte są poza rękojmią i odpowiedzialnością sklepu z tytułu niezgodności towaru z umowa również gwarancją producenta, ale tylko w przypadkach, w których taka gwarancja została wyraźnie udzielona.
 
 
 
 
Odstąpienie od umowy
 
§22
1.      Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z późn. zm.), Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowe na odległość może bez podania przyczyny zrezygnować w drodze odstąpienia od umowy z towaru zakupionego w sklepie Tanieplytki.pl, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki składając stosowne oświadczenie na piśmie
2.      Realizacja uprawnienia wskazanego w pkt 1 wymaga poinformowania sklepu Tanieplytki.pl w formie pisemnej o odstąpieniu od umowy z podaniem przewidywanej daty dostarczenia towaru z powrotem do magazynów sklepu Tanieplytki.pl.
3.      Wiadomość o której mowa w pkt 2 nie zastępuje i nie pełni roli oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które Klient zobowiązany jest złożyć w formie przewidzianej niżej.
4.      Wraz z towarem Klient obowiązany jest przesłać do sklepu Tanieplytki.pl wypełnione i opatrzone własnoręcznym podpisem oświadczenia o odstąpieniu od umowy którego wzór można pobrać ze strony sklepu w zakładce Reklamacje
5.      Jeżeli sklep Tanieplytki.pl nie otrzyma wraz z towarem oświadczenia o którym mowa w pkt 4 bieg wszelakich terminów związanych z odstąpieniem od umowy nie rozpoczyna się, a samo otrzymanie towaru przez sklep Tanieplytki.pl bez stosownego oświadczenia woli nie stanowi zachowania terminu 10 dniowego przewidzianego dla Konsumenta do realizacji prawa do odstąpienia od umowy
 
§23
1.      Zwracany w trybie opisanym w § 22 Regulaminu towar zostanie przyjęty przez sklep Tanieplytki.pl tylko wtedy, gdy nie będzie nosił śladów użytkowania.
2.      Zwracany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania w szczególności śladów wskazujących na próby jego montażu.
3.      Zwracany towar musi być kompletny tzn towar zwracany przez Klienta do sklepu Tanieplytki.pl musi być całkowicie ilościowo i asortymentowo zgodny z towarem zamówionym przez Klienta i dostarczonym za pośrednictwem Kuriera
4.      Sklep Tanieplytki.pl zastrzega sobie prawo dokładnej kontroli zwracanego towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem.
5.      Jeżeli towar w ocenie sklepu Tanieplytki.pl nie spełnia warunków wskazanych w pkt 1 - 3 sklep stawia do dyspozycji Klienta towar informując go niezwłocznie w formie pisemnej o tym fakcie.
6.      Jeżeli kontrola o której mowa w pkt 4 w zakresie wymogów opisanych w pkt 1 - 3 wypadła pomyślnie sklep Tanieplytki.pl zwróci Klientowi kwotę równą wartości zamówionego towaru bez uwzględniania do zwrotu kosztów transportu lub przekazania zapłaty za pobraniem.
7.      Zwracana kwota zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy niezwłocznie nie później niż w terminie 10 dni od daty dokonania kontroli zwracanego towaru, o której mowa w pkt 4, ale nie wcześniej niż po podpisaniu i odesłaniu przez Klienta dokumentów faktur korygujących dotyczących zwrotu towaru w trybie odstąpienia od umowy.
8.      Sklep Tanieplytki.pl nie przyjmuje zwrotów części zamówionych towarów w trybie odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej przez Klienta na odległość.
 
 
Faktury
 
§24
1.      Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT dokumentująca dokonane między stronami czynności.
2.      Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki chyba że zgodnie z obowiązującymi przepisami powstaje konieczność wystawienia faktur częściowych, faktur dokumentujących przekazane na konto sklepu Tanieplytki.pl zaliczki etc
3.      Komplet faktur przesyłany jest do Klienta wraz z zamówionym towarem, a w przypadku odbioru osobistego towarów w magazynach sklepu Tanieplytki.pl przekazywany jest Klientowi w chwili odbioru towaru.
 
 
Anulowanie zamówienia
 
§25
1.      Sklep Tanieplytki.pl może anulować zamówienie, jeżeli:
a.     w wyniku zachowania Kupującego, w szczególności przyjmującego postać zachowania obelżywego lub innego uwłaczającego godności nie jest możliwa wymiana korespondencji niezbędna do przeprowadzenia procedury realizacji zamówienia do końca,
b.     Kupujący przeprowadził w ciągu ostatnich 6 miesięcy co najmniej 3 transakcje, które następnie zostały anulowane, nieodebrane lub co do których Klient odstąpił na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 
§26
1.      Anulowanie zamówienia przez Kupującego może nastąpić drogą pisemną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2.      Po wysłaniu zamówionego towaru do Klienta anulowanie zamówienia jest niedopuszczalne chyba że Klient pokryje koszty transportu powrotnego zamówionych towarów do magazynów sklepu Tanieplytki.pl.
3.      W przypadku anulowania zamówienia z zachowaniem zasad opisanych w pkt 1 i 2 oraz w trybie przewidzianym w §25, jeżeli kwota należna została już wpłacona na konto sklepu Tanieplytki.pl przelewem, sklep zwraca ją Klientowi na rachunek bankowy a terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty skutecznego anulowania zamówienia.
 
 
 
 
Postanowienia końcowe
 
§27
1.      Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem strony internetowej sklepu Tanieplytki.pl Strony postanawiają załatwiać w sposób polubowny.
 
§28
1.      W zakresie nie uregulowanym postanowieniami niniejszego regulaminu znajdują zastosowanie Kodeksu Cywilnego i innych przepisów powszechnie obowiązujących.
 
 
Data sporządzenia 16.08.2011
Status: wersja obowiązująca od 20.08.2011